Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy

Sardar Vallabhbhai Patel

Media Room

suraksha-plaza


P L Mehta
I.P.(WB)
(15.9.48 - 31.1.54)

Waryam Singh
I.P(PUNJAB)
(11.2.54 - 5.11.56)

A R Jayavant
I.P.(M.P)
(8.3.57 -16.5.58)

G K Handoo
I.P.(U.P)
(17.5.58 - 31.10.60)

B B Banerji
I.P.(BIHAR)
(14.3.61 - 28.2.62)
(01.1.68 - 31.1.70)

S C Misra
I.P.(U.P)
(24.3.62 - 19.10.65)
(20.10.65 - 7.12.67)

A K Ghosh
I.P.(BIHAR)
(1.2.70 - 10.7.71)

S G Gokhale
I.P.S.(MAH)
(1.2.72 - 31.7.74)

S M Diaz
I.P.S.(TN)
(11.9.74 - 28.2.77)

R D Singh
I.P.S.(BIHAR)
(7.11.77 - 4.2.79)

P A Rosha
I.P.S.(HR)
(5.2.79 - 18.9.79)

B K Roy
I.P.S.(ORISSA)
(11.11.79 - 31.1.82)

G.C. Singhvi
I.P.S.(RAJSTHAN)
(18.2.83 - 30.11.85)

A A Ali
I.P.S.(M.P)
(2.12.85 - 31.3.90)

P D Malaviya
I.P.S.(M.P)
(12.9.90 - 31.12.91)

Sankar Sen 
I.P.S.(ORISSA)
(2.4.92 - 31.5.94)

A P Durai
I.P.S.(KR)
(1.7.94 - 28.9.96)

Trinath Mishra
I.P.S.(U.P)
(12.11.96 - 6.12.97)

P V Rajgopal
I.P.S.(M.P)
(29.6.98 - 31.5.01)

M K Shukla
I.P.S.(M P)
(20.6.01 - 30.6.02)

Ganeshwar Jha
I.P.S.(U.P)
(11.7.02 - 31.7.04)
Kamal Kumar
Kamal Kumar
I.P.S.(A.P)
(01.10.04 - 31.10.06)
Kamal Kumar
Dr.G.S. Rajagopal
I.P.S.(Rajasthan)
(31.10.06 - 30.11.08)
Kamal Kumar
K Vijay Kumar
I.P.S.(Tamil Nadu)
(01.12.08 - 05.10.10)
Rajiv Mathur
Rajiv Mathur
I.P.S.(Chattisgarh)
(22.10.10 - 30.09.11)

V.N.Rai
I.P.S.(Haryana)
(2.11.11 - 31.12.12)
Kamal Kumar
Subhas Goswami
I.P.S.(AM)
(07.03.13 - 08.11.13)

Aruna Bahuguna 
I.P.S.(Telangana)
(28.01.14 - 28.02.17)

D. R. Doley Barman 
I.P.S.(J&K)
(01.03.17 - 29.03.19)

Abhay
I.P.S.(Odisha)
(17.07.19 - 09.12.19)


Atul Karwal
I.P.S.(Gujarat)
(27.12.19 - 30.06.22)


A.S.Rajan
I.P.S.(Bihar)
(30.06.22 - 28.02.23)

 

 

 

Copyrights @ 2016 SVP National Police Academy, Shivaramapalli, Hyderabad - 500 052, INDIA.

Phone: 91-40-24015151 to 58(8 Lines),91-40-24235999 (30 lines), Fax Number: 91-40-24015179, E-mail: svpnpa.info@svpnpa.gov.in